קטגוריה: בעניין בנים כסימנים בגר"ח ובצפנת פענח.

ביאור בדברי הגר"ח על הרמב"ם אישות ב' ט', בנים כסימנים.

חידושי ר' חיים הלוי הלכות אישות פרק ב הלכה ט ט] הבת שילדה אחר י"ב שנה אף על פי שלא הביאה סימן וכו' הרי זה גדולה בנים הרי הם כסימנין עכ"ל. והנה דברי הרמב"ם האלו מבוארין ביבמות דף י"ב [ע"ב] … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על חי' הגר"ח הלוי אישות ב' ט' בנים כסימנים. חלק 1, בעניין בנים כסימנים בגר"ח ובצפנת פענח. | כתיבת תגובה

ביאור הרמב"ם אישות ב' ט' בעניין בנים כסימנים. יבמות י"ב וכתובות ל"ח

זה לשונו של הנ"י דף ב' ב' מדפי הרי"ף ביבמות: "וכתבו התוספות דלרב ספרא דאמר בנים הרי הם כסימנין משעת עיבור קאמר, ובהכי לא תקשי הא דהכא דאמרי' שמא תמות לההיא דאלו נערות (דף לט א) דמקשה ומי מעברה דסבר … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור הרמב"ם אישות ב' ט' בעניין בנים כסימנים. יבמות י"ב וכתובות ל"ח, בעניין בנים כסימנים בגר"ח ובצפנת פענח. | תגובה אחת