קטגוריה: סנהדרין

סנהדרין ג' ב'. במקור דין רוב. בעניין קבוע ופירש

"תנו רבנן דיני ממונות בשלשה רבי אומר בחמשה כדי שיגמר הדין בשלשה. אטו בתלתא מי לא גמר דינא בתרי הכי קאמר מפני שגמר דין בשלשה אלמא קסבר תלתא כי כתיבי בגמר דינא כתיבי מגדף בה רבי אבהו אלא מעתה תהא … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 3.1.2013 סנהדרין ג' ב', בעניין המקור לדין רוב, ודין קבוע, סנהדרין | עם התגים | כתיבת תגובה

20.11.2012 סנהדרין ג' ב'

בפעם הקודמת אמרנו שאם לא היה כתוב מאומה לגבי בית דין, משיטת רב אחא בריה דרב איקא בדף ג' עמוד א' רואים שהיינו אומרים שיהיה בית דין בדיין אחד שאינו מומחה. שהרי לשיטתו בהלוואות לא נאמר דיין כלל והדין מהתורה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 20.11.2012 סנהדרין ג ב | כתיבת תגובה

13.11.2012 סנהדרין ג' א' (חנוכה תשע"ג)

רב אחא בריה דרב איקא (בדף ג' עמוד א') לשיטת רש"י סובר שאין עירוב פרשיות, ולכן לומדים שצריך שלושה דיינים מומחין רק לגבי גזילות וחבלות ולא לגבי הלוואות. לפי זה לשיטתו בהלוואות מהתורה הדין הוא שמספיק דיין אחד שאינו מומחה. … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 13.11.2012 סנהדרין ג' א' | כתיבת תגובה

6.12.2012 סנהדרין ב' ב'

סנהדרין ב' ב': "ואי תנא גזילות וחבלות ולא קתני דיני ממונות הוה אמינא הוא הדין דאפילו הודאות והלואות, והאי דקתני גזילות וחבלות משום דעיקר ג' דכתיבי בגזילות וחבלות כתיבי. גזילות דכתיב (שמות כב, ז) ונקרב בעל הבית אל האלהים, חבלות … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 6.12.2012 סנהדרין ב' ב', סנהדרין | עם התגים , | 8 תגובות

הקדמה ללימוד של 3.11.2012 – בעניין צורת מעשה מזיק

בגמרא ג' א' מדובר על כך שאם רבנן התירו לשאינם מומחים לדון בהלוואות יהיו פטורים מתשלומים. וכתב רש"י: אלא מעתה טעו – הדיוטות בדיני ממונות לא ישלמו דכיון דברשות רבנן קא נחתי [יורדים לדין] הוו להו כמומחין, וכל המומחה לבית דין אם … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה ללימוד של 3.11.2012 - בעניין צורת מעשה מזיק, כללי, סנהדרין | עם התגים | כתיבת תגובה

29.11.2012 סנהדרין ב' א'

"דיני ממונות בשלשה. גזילות וחבלות בשלשה. נזק וחצי נזק, תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה. האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות". דיברנו על ההבדל בין … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 29.11.2012 סנהדרין ב' א', סנהדרין | עם התגים , | 2 תגובות

הקדמה יסודית ללימוד הגמרא – בעניין ההסתכלות בדרך של צורה וחומר

דיברנו על ההסתכלות בדרך של "חומר וצורה" (או נפש וגוף או זכר ונקבה או אלוהות ונבראים, או אורות וכלים ועוד), והושמעה הערה חשובה שזה מאוד רחוק מההסתכלות האנושית שלנו בחיי היומיום האנושיים שלנו. זו הערה מאוד נכונה וחשובה, חיוני ומשמעותי … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה יסודית ללימוד הגמרא - בעניין ההסתכלות בדרך של צורה וחומר, כללי, סנהדרין | עם התגים , | 3 תגובות

הקדמה ללימוד של 29.11.2012 – סנהדרין ב' א'

במשנה: "נזק וחצי נזק תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה בשלשה האונס והמפתה והמוציא שם רע בשלשה". לגבי קנס, כתבתי בתלמוד מוסבר על בבא קמא ט"ו ב': הנה לרבי עקיבא הניזק זוכה בגוף השור כשווי חצי הנזק מייד עם הנגיחה. מצד … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הקדמה ללימוד של 29.11.2012 - סנהדרין ב' א', סנהדרין | עם התגים , | כתיבת תגובה

22.1.2012 סנהדרין ב' א'

א) ברש"י השני על המשנה, יאיר העיר היטב הרי שלח יד בפקדון הוא כבר גזלן משעת שליחת היד, והיה לרש"י לומר שלח יד בפקדון זהו גזלן, גם אם לא כפר בפקדון. וחשבנו לומר שרש"י בא לפרש את הציור עליו דנה … להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 22.11.2012 סנהדרין ב' א' | עם התגים , | תגובה אחת

15.11.2012 סנהדרין ב' א' – המשך

יאיר כתב תגובה חשובה מאוד, ומכיוון שזה עניין מרכזי מאוד בלימוד שלנו, העדפתי ליצור רשימה חדשה ולא להשאיר את זה בתגובות. לשון התגובה של יאיר: 

פורסם בקטגוריה 15.11.2012 סנהדרין ב' א' - המשך, סנהדרין | עם התגים , | כתיבת תגובה