הסבר הבנת דברי הגר"ח בהלכות רוצח לגבי עובר האם נחשב רודף

רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א
הרי זו מצות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. לפיכך הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במיעיה בין בסם בין ביד מפני שהוא כרודף אחריה להורגה, ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש וזהו טבעו של עולם.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה בדין אדם המזיק באונס, הגר"ח הל' רוצח בדין עובר רודף, כללי | כתיבת תגובה

ביאור דברי הרוגוצ'ובר לגבי ביטול צבע קליפי אגוז ערלה

דברי רא"מ נ"י:

בהקדמה ה' בפרק ע"ג במורה נבוכים מפריך הרמב"ם את טענת הכלאם כי המקרה נתון בכל אטום ואטום – כאילו הצבע הלבן נתון בכל אטום של השלג. הוא כותב שהרי אם תשחוק אבן טובה ירוקה היא תהפוך בסופו של חשבון לאבקה לבנה – מה שמראה כי צבע הירוק אינו באטומים של האבן הירוקה.

בירושלמי בערלה, פ"ג ה"א, נשאל  (אני מעתיק כאן סיכום של הסוגיה שכתבתי) מה הדין במקרה בו אדם צבע בגד "בקליפי אגוז של ערלה" (צבע כזה שבעקרון אוסר את הבגד בשל איסור ההנאה בערלה) אך לאחר מכן "חזר וצבעו בקליפי חולין מין אחר".[1] ההנחה של התלמוד הוא, כי אם היה זה נעשה מאותו המין בדיוק, ודאי שניתן היה לבטל האיסור ביחס של אחד למאתיים לטובת החולין; ואילו אם היה נצבע ממין אחר לחלוטין ודאי שלא ניתן היה לבטל את האיסור. השאלה היא אפוא האם שני מינים של אגוז שצבעיהן שונה זה מזה, נחשבים כמין אחד או כשני מינים. התלמוד מציע להתיר על פי המשנה בה ר' יהושע פוסק כי במקרה דומה, בה תאנה שהיא תרומה[2]ובצבע שחור, שהתערבבה במאתיים תאנים מותרות, אלא שקצתם שחורים וקצתם לבנים, כל התאנים בערימה חשובים כמין אחד לעניין זה, והתאנים מותרות: "ר' יהושע אומר תאנים שחורות מעלות את הלבנות והלבנות מעלות את השחורות".  אולם התלמוד מבקש לדחות ראייה זו מהמשנה ולומר כי אין מקרה שני מיני התאנים דומה למקרה שני מיני האגוזים, היות שבמקרה התאנים ניתן לחותכן עד לביטול הבדלי הצבע שבין שני המינים, ואילו במקרה הזה לא ראוי לחותכו: "תמן הוא ראוי לחתכן ברם הכא אינו ראוי לחתכו".[3]

 

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור דברי הרוגוצ'ובר לגבי ביטול צבע קליפי אגוז ערלה | כתיבת תגובה

ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד – חלק א

הערה חשובה:

כל הלימוד בהגר"ח ובדברי הרוגוצ׳ובר נעשה בחברותא עם ר׳ אורי מייטליס, והדברים עלו מהלימוד המשותף.

 

עיין כאן בכל התשובה:

שות צפנת פענח ב סימן לד

וכאן הוא כל שו"ת צפנת פענח חלק שני:

.שות צפנת פענח ב.

(בהמשך ציינתי לתשובה כ"ג שם)

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד, ביאור על שו"ת צפנת פענח ח"ב סי' ל"ד - חלק א, בעניין עדי קיום ועדי בירור | 8 תגובות

ביאור על צפנת פענח הלכות אישות פרק ב הלכה ט

צפנת פענח הלכות אישות פרק ב הלכה ט
[ט] הבת שילדה אחר שתים עשרה שנה אף על פי שלא הביאה סימן לא עליון ולא תחתון הרי זו גדולה, בנים הרי הם כסימנין.
 עיין בה"ה. ועי' מש"כ רבינו ז"ל לקמן בהל' אישות פי"ט הל' י"ד. 
שם כתב הרמב"ם מפורש שיש בת לממאנת. ומפורש שקטנה יכולה לילד והיא ועוברה חיים. ועיין שם בהגהות הראב"ד ועיין במרכבת המשנה שכך היתה גרסת הרמב"ם בגמרא.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על צפנת פענח הלכות אישות פרק ב הלכה ט | כתיבת תגובה

קידושין בטבעת. האם דבר יכול להיות סיבת החלת דין על עצמו. בעניין גיטין ע"ח ב' זרק קרוב לה כיצד מקודשת בלי שקנתה את המעות. בעניין היסודי של סיבה ומסובב.

בפרק על מקדש בטבעת, עמ' 39 בקונטרס (של ר' אורי מייטליס על דברי הרוגוצ'ובר בענייני קידושין), ראיתי כמה דברים שהובאו בשם הרוגוצ'ובר (צפנת פענח חלק א' וב' עמ' 79 – וצ"פ מהד"ת עמ' 61) שנראים תמוהים באופן מפליא.
(קיצור הדברים שמקדש דווקא בטבעת כיוון שאם יתן לה חפץ אחר יהיה לו בחפץ דין אכילת פירות למנהגנו לקדש ולעשות חופה ביחד, ולא תהיה מקודשת לפי הר"ן על הרי"ף בקידושין ח' ב' מנה אין כאן משכון אין כאן שאם הממון אגיד בידו אינה מקודשת, וטבעת היא כמו לבוש שאין לו בו דין אכילת פירות, ומביא שלכן אינה מקודשת בס"ת שלו כי אינו יכול להסתלק מהס"ת כיוון שקורא בו, ועוד מובא שהמקדש בכלי צריכה להשתמש בו ולכן צריך שיענוד הטבעת על אצבעה)

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על הרוגוצ'ובר - קידושין בטבעת. האם דבר יכול להיות סיבת החלת דין על עצמו. בעניין גיטין ע"ח ב' זרק קרוב לה כיצ | 3 תגובות

ביאור בדברי הגר"ח על הרמב"ם אישות ב' ט', בנים כסימנים.

חידושי ר' חיים הלוי הלכות אישות פרק ב הלכה ט
ט] הבת שילדה אחר י"ב שנה אף על פי שלא הביאה סימן וכו' הרי זה גדולה בנים הרי הם כסימנין עכ"ל.
והנה דברי הרמב"ם האלו מבוארין ביבמות דף י"ב [ע"ב] דתני רב ביבי קמיה דר' נחמן ג' נשים משמשות במוך קטנה וכו' שמא תתעבר ושמא תמות וכו' מדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה א"כ מצינו חמותו ממאנת וכו', א"ר ספרא בנים הרי הם כסימנין ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנין, ופסק הרמב"ם כר' ספרא דבנים הרי הם כסימנין. אלא דבפירושא דבנים הרי הם כסימנין כתבו התוס' שם דהיינו משעת עיבור יעו"ש בסוגיא, ובדברי הרמב"ם הרי מבואר דסובר דהא דבנים הרי הם כסימנין הוא משעת לידה, וכמו שכתב הבת שילדה וכו', ועיין במגיד משנה שם. והנה הנימוקי יוסף הוכיח כדעת התוס' מהא דאיתא בכתובות דף ל"ח [ע"ב] דבעי רבא יש בגר בקבר או אין בגר בקבר, יש בגר בקבר ודבנה הוי, או אין בגר בקבר ודאביה הוי, ומי מעברא והתני רב ביבי קמי' דר"נ ג' נשים משמשות במוך וכו', וכי תימא דאיעברא כשהיא נערה והולידה כשהיא נערה ובשיתא ירחי מי קא ילדה והאמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים, ואם נימא דלידת בנים הרי הם כסימנין אבל איעבורי מיעברא גם כשהיא קטנה ואתיא לכלל לידה לכשתגדל, א"כ מאי קושיא אימא איעברא כשהיא קטנה והולידה כשהיא נערה, וקשה על הרמב"ם שפסק דבנים הרי הם כסימנין רק משעת לידה, והא בסוגיא דכתובות מבואר להדיא דבנים הרי הם כסימנין משעת עיבור, וצ"ע.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור על חי' הגר"ח הלוי אישות ב' ט' בנים כסימנים. חלק 1, בעניין בנים כסימנים בגר"ח ובצפנת פענח. | כתיבת תגובה

ביאור הרמב"ם אישות ב' ט' בעניין בנים כסימנים. יבמות י"ב וכתובות ל"ח

זה לשונו של הנ"י דף ב' ב' מדפי הרי"ף ביבמות:
"וכתבו התוספות דלרב ספרא דאמר בנים הרי הם כסימנין משעת עיבור קאמר, ובהכי לא תקשי הא דהכא דאמרי' שמא תמות לההיא דאלו נערות (דף לט א) דמקשה ומי מעברה דסבר דודאי תמות, דהתם קאמר דאילו קטנה היתה בשעת עבורה ודאי מתה והכא אמרינן דכשנתעברה ואחר כך ילדה מיהרה להביא גדלותה וגדולה היא משעת עיבורה".

.

אם קטנה רק "שמא תמות" ולא "וודאי תמות", אם כן ייתכן שבגר בקבר הוא נפקא מינא לירושת הבן שלה, שהיא התעברה בקטנותה ויש רק "שמא תמות" והיא במקרה לא מתה ולכן ילדה בן חי, ואז נאנסה מעט לפני היותה בת י"ב וחצי ולפני העמדה בדין מתה, ואם יש בגר בקבר בזמן העמדה לדין היא כבר בוגרת ובנה יורש את הקנס ולא אביה.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור הרמב"ם אישות ב' ט' בעניין בנים כסימנים. יבמות י"ב וכתובות ל"ח, בעניין בנים כסימנים בגר"ח ובצפנת פענח. | תגובה אחת

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 5 (ביסוד דין תנאי, במקדש לאחר ל')

בתחילת פרק ג' מקידושין:
"האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום ובא אחר וקידשה בתוך ל' יום מקודשת לשני".
ובירושלמי:
"לפיכך אם מת השני בתוך ל' יום או גרשה חלו עליה קידושי ראשון".והבאת לשון הרוגוצ'ובר מצפנת פענח סנהדרין כ"ו:
"והגדר אם מחמת ששוב רוצה בזה, או מחמת שחפיצה בזה וכיוון שזה מת ניחא לה בגדר טב".
וכוונתו נראה כמו שפירשת, שהרי כדי שיחולו קידושי ראשון מוכרח שהיא תתרצה להם, שאין אשה מתקדשת אלא מדעתה. והרי היא קיבלה קידושין מהשני וידעה שבזה יתבטלו קידושי ראשון ושאי אפשר להיות מקודשת לשניים, ובקבלת קידושי שני גילתה דעתה שרצונה להתקדש לשני ונכלל בזה ממילא שאינה רוצה להתקדש לראשון. וכיצד ייתכן שאחרי מות השני יחולו קידושי הראשון בסוף ל'.
וזה החידוש של הירושלמי שלא אומרים ששקידושי הראשון לא יחולו כיוון שגילתה כבר שאינה חפצה בהם, אלא להלכה יחולו. והרוגוצ'ובר מבאר שאפשר להבין את זה בשתי דרכים:
האחת, שמה שהתרצתה בשעת קידושי הראשון זה לא בטל כלל אלא נשאר כמו שהיה, שאנחנו לא רואים בקבלת הקידושין מהשני ביטול ברור ומפורש למה שרצתה מקודם בקידושי הראשון ולכן אין כאן ביטול כלל.
השנייה, שאכן הסכמתה לקבל קידושין משני זה נחשב ביטול למה שגילתה דעתה מקודם שהתרצתה בקידושי ראשון, רק שיש אומדן דעת שאחרי מות השני התעורר בה רצון חדש לקבל קידושין מהראשון כיוון שיש סברא שאשה מתרצה בקלות לקידושין כי עדיף לשבת ביחד מלשבת לבד.

שתי הדרכים האלה תמוהות מאוד. הראשונה תמוהה שהרי ברור שכשהיא מקבלת קידושי שני יש כאן חזרה וביטול ממה שהתרצתה להתקדש לראשון.  השנייה תמוהה עוד יותר שהרי היא סוברת שהיה ביטול לרצונה הראשון, וזה פשוט שמכח שעדיף לא לשבת לבד אי אפשר לבנות שהיא מסכימ להתקדש לכל אדם בלי שנצטרך לדעת שהיא מתרצה וזה מאוד תמוה. מלבד שהרי אם אין רצונה לשבת לבד יכולה להתקדש לשלישי או רביעי ולמה דווקא לראשון.

אמנם לעניות דעתי נראה ברור שהחקירה מיסודה איננה נכונה.

זו סוגיא ארוכה ועמוקה, אכתוב כאן בקיצור לעת עתה, אם תרצה יהיה אפשר להכנס לזה יותר.

בקידושין ס"א א' ובגיטין ע"ה א' מבואר שלומדים דין תנאי מתנאי בני גד ובני ראובן , וצריך שיהיה תנראי כפול ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ועוד דינים בתנאי ובלי כל אלה אינו תנאי.
ורש"י בקידושין שם:
"כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. ואע"פ שלא נתקיים התנאי נתקיימו הדברים. כגון הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז, ולא פירש לכפול ואם לא תתני לי לא יהא גט, אין כאן תנאי של מאתים זוז כלל, ואפילו לא נתנה הוי גט. וכמו שמצינו שהוצרך משה רבינו עליו השלום לכפול "ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתוככם" שמע מינה דאי לא כפל היתה מתנתו קיימת ונוחלין ארץ גלעד אפילו לא יעברו את הירדן. אע"פ שאמר אם יעברו ונתתם לית לן מכלל הן אתה שומע לאו.
והוא הדין נמי [גם] דבעינן תנאי קודם למעשה, מדלא אמר תנו להם אם יעברו משמע דאם אמר הכי לא אתי תנאה ומבטל מעשה דמתנה דקדמיה.
ושמעינן נמי דבעינן הן קודם ללאו, דלא אמר תחלה אם לא יעברו אל תתנו ואם יעברו ונתתם.

 

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביסוד דיני תנאים, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, מקדש לאחר ל' | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש)

בעניין נישואין,

הנה בבא מציעא ז' א' נאמר "גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדישו, זה לפי שאינה שלו, וזה לפי שאינה ברשותו".

וצריך ביאור למה הבעלים אינו יכול להקדישו כיוון שאינו ברשותו, הרי הוא שלו?

עיין תלמוד מוסבר ומאמרים בבא קמא ס"ה א' ביאור ארוך בדעות הראשונים בזה לעניין קרקע שאינה נגזלת ועוד, מה בדיוק הגדר ההלכתי של "אינו ברשותו" והאם הוא תלוי בהכרח בדיני גזילה.
בדיני גזילה עניין הרשות הוא יסודי, כיוון שההגדרה של מעשה גזילה הוא הוצאה מרשות הבעלים, ובקרקע אין גזל כיוון שאי אפשר להוציאה מרשות בעלים, ואם למשל החביא שטר כסף של אדם בתוך ביתו של אותו אדם בחריץ שאי אפשר שימצא אותו וגם אם ימצא לא יוכל בשום פנים להגיע לשם, לא מתחייב כגזלן כיוון שלא הוציא מרשותו.
יש משמעות לרשותו גם לגבי חזקת ממון שבספק המוחזק זוכה מכח חזקת ממון, והמוחזק פירושו שהחפץ נמצא ברשותו. וע"ע שם ק"ד א'.
גם קניין יד והנובע ממנו קניין חצר יסודם בכך שהחפץ ברשותו, ומזה הם מקבלים כח גם להיות מעשה קניין (רשות לבד בלי שיהיה כאן דין מיוחד של "מעשה קניין" בוודאי אינה מעשה קניין) ואין כאן מקום להאריך.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה ביאור יסוד דין הקדש, בעניין נישואין, הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 4 (בעניין גדר נישואין וביאור יסודי במהות דין הקדש) | כתיבת תגובה

הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 3 (בחצי שיעור לעניין טומאה ועוד הסבר על חומר וצורה)

המשך המכתב הקודם:

.

 

לשון הכותב:

אני מביא, כפי בקשתך, קטע נרחב יותר מהחקירה (שהופך את זה למורכב יותר מהשורה הקצרה שהבאתי):

"אך באמת גבי צירוף לטמא אחרים תלי' כך אם מה דקיי"ל דאף דאוכל פחות מכביצה מקבל טומאה מהתו' אך אין מטמא אחרים כמבו' בכמה מקומות, אי משום דאין פחות מכביצה יוכל לטמא אחרים מחמת החומר או מחמת הצורה דפחות מכביצה לא קיבל עליו טומאה רק לעצמו ולא לטמא אחרים וזה תלי' בהך דירוש' ערלה פ"ב דס"ל לשמאי שם דכמו דחזינן גבי איסור המחמץ והמתבל אף בפחות מכשיעור אוסר ולא בטל חזינן דזה משום החומר וכיון דנתבטל החומר נתבטל האיסור אבל במחמץ כו' שעדיין ניכר חומרו אוסר ה"נ גבי טומאה דאם חימץ עיסה בפחות מכביצה טמאה נטמאת העיסה ומבו' שם הטעם דתלי' בהך דמנחות דף נ"ד וירוש' תרומות פ"ב הל"ד דאם נתפח גם כן יש מ"ד דמטמא ועי' בתוספ' פרה הובא בר"ש בפ"ח מ"ז אך שם משום דהוה ברי' וכעין הך דחולין דקי"ט וגבי ברי' דחשוב בכ"מ אף דמ"מ בגדר חומר איננה מטמא עד שיהי' כביצה מ"מ הטומאה יש עליו".

ובהמשך דומני שהדברים מתבארים יותר:

"גבי צירוף לטמא אחרים בכביצה אף אם נעשה גוש יהי[ה] ג"כ נ"מ במ"ש אם מחמת כמות או מחמת איכות דאי מחמת איכות אז צריך דווקא שיהי[ה] הפחות מכביצה הי[ה] בתחילה כביצה בזמן שקיבלו טומאה".

*

זה מה שכתבתי:

תודה שהבאת את לשונו.

רואים ממנה שהפשט שניסיתי לייחס לדבריו לא קשור כלל למה שהוא אומר. אבל עדיין לענ"ד הוא ביאור היטב ונכון בסוגיא של האם יש איסור מה"ת באכילת חצי שיעור ביוה"כ.

הסוגיא של פחות מכביצה לגבי טומאה לא שייכת כלל לסוגיא של חצי שיעור אסור מה"ת לגבי אכילה ביוה"כ.

עוד לפני הקטע השני שהבאת היה ברור שהוא מדבר על שאלה של כמות ואיכות. אנסה להסביר את זה בדרך של מבשרי אחזה אלוה למצוא איפה רואים את זה בחווייה אנושית פשוטה של כל אדם פשוט. אבל צריך להקדים קודם הקדמה חשובה.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה הערות בדברי הרוגוצ'ובר, הערות על קונטרס העוסק בדברי הגאון הרוגוצ'ובי – 3 (בחצי שיעור לעניין טומאה ועוד הסבר על חומר וצורה) | כתיבת תגובה